design
 

obrazek2322pomocnyobrazek2322pomocny

1883 - 2013, hasičský sbor Vyskytná slaví 130. výročí !


V letošním roce si připomínáme 130. výročí založení našeho hasičského sboru. Náš sbor tak patří k zakládajícím průkopníkům hasičů nejen na našem okrese, ale i v republice. U jeho zrodu byl starosta obce pan Hynek Matějka, neboť jako správný starosta dobře věděl, jak důležité je chránit životy, zdraví a majetek spoluobčanů, a v tom měl jistotu právě u hasičů.

Za podpory zastupitelstva se sbor rozvíjel a rozšiřoval svoje vybavení tak, aby co nejúčinněji mohl zasahovat při likvidaci požárů nejen ve Vyskytné, ale i v okolních vesnicích. Jako příklad bych uvedl období let 1888 – 1908, kdy vyskytenští hasiči zasahovali u 56 požárů (Ve Vyskytné 15x, v Opatově 10x, ale i v Žirově, Strměchách, Chaloupkách, Novém Rychnově, Jankově, Jedlově, Milíčově Častoníně, Branišově, Zachotíně, Rohozné, a Jiříně).

Členskou základnu tvořila většina mužů v obci, vždyť dobře věděli, jak je to záslužná a důležitá práce. Tak pod heslem „Bližnímu k ochraně a vlasti k obraně“ nejen sobě, ale i ostatním obyvatelům pomáhali a měli jistotu, že ve chvílích zlých nezůstanou nikdy sami. Je nepsanou pravdou, že hasičem může být jen dobrý člověk, neboť jen dobrý člověk dokáže pomoci i největšímu nepříteli.

V té době patřili hasiči k nejdůležitějším a nejváženějším spolkům v obci. Vždyť kdo si neváží hasičů, neváží si zdraví ani života nejen svého, ale ani svých blízkých. Od té doby se ale spousta věcí změnila. Dnešní práce hasičů je zaměřena z větší části na práci záchranářskou. Vzhledem k tomu, že se změnily stavební materiály a zvýšila se prevence, nedochází k tolika požárům, ale hasiči řeší likvidace autohavárií, chemických látek, vyprošťování lidí, zvířat apod. Jejich práce je v celospolečenském rámci nezastupitelná.

I když dnes máme profesionální hasičské jednotky, které řeší snad všechny vzniklé problémy, přesto se tyto profesionální jednotky bez práce dobrovolných hasičů neobejdou. Proto taky spolupráce profesionálních i dobrovolných hasičů je na vysoké úrovni a jde ruku v ruce při plnění vzniklých úkolů.

I když hasiči v mnoha případech nasazují své zdraví a dokonce i životy, v rámci společnosti nemají to společenské postavení a uznání, které by si zasloužili. To je taky snad jediný rozdíl mezi hasičem před sto lety a dnes. Avšak to podstatné a nejdůležitější v jejich činnosti platí před 130 lety, tak i dnes:“ Bližnímu k ochraně, vlasti k obraně“. Vždyť hasiči žijí proto, aby ostatní nemuseli umírat. 

                                                                Josef Fridrichovský, starosta hasičů


Členové sboru v období 1883 – 1908

Matějka Hynek
Dolejší Jakub
Kubín František
Hejl Josef
Kürschner David
Burian Josef
Pípal Josef
Pípal Jan
Vytiska Vojtěch
Mareš Josef
Pollak Leopold
Melmuk Václav
Kürchner Leopold
Potěšil Josef
Straka Josef
Valenta Václav
Štědrý Josef
Přádný Jan
Slavík Josef
Herna Vojtěch
Maršík Josef
Zabloudil Jan
Vávrů Josef
Pádivý Josef
Pinskr František
Novotný František
Matějka Vojtěch
Linhart Vojtěch
Duba Josef
Štěpánek František

Práce hasičská je odrazem obětavé práce celých generací, defilují před námi jména lidí, kteří se zasloužili dobrovolnou prací o naší obec. V řadách hasičů stáli mladí lidé, starší i takoví, kteří strávili touto prací celý život. Je těžké hodnotit práci jednotlivých členů, protože by to byl výčet velmi dlouhý. Za všechny je třeba jmenovat Hynka Matějku, jednoho ze zakladatelů.

Ať jakkoli jsme zaujati dneškem,
ať jakkoli jsme myšlenkami, city i činy zakotveni v přítomnosti,
nic to nemění na faktu, že tvoříme pospolitost též s dědy a pradědy,
jedna země a jedno dědictví nás pojí s lidmi dávno zpráchnivělými
a neseme si životem zkušenosti předchozích pokolení.
Každý z nás si to uvědomujeme, jsme si blízko, velmi blízko s lidmi,
které jsme nikdy nepoznali.


Zdokumentování průběhu oslav v podsložkách v levém menu.

 

cheap jerseys