design
 

CÍSAŘSKÝ KRÁLOVSKÝ PATENT

 – dán na královském Hradě pražském dne 3. měsíce února 1755

Domácí pán a hospodář na bezpečnost svého domu co nejopatrněji pečovati povinen jest, pročeš tedy ten, z jehož by domu oheň vyšel a on téhož počátek neb původ prokázati nemohl, do pokuty 100 kop míšenských nevyhnutelně upadnouti má. Pokud by ale původ ohně prokázán býti mohl, do takové pokuty skutečně vinný potažen bude.

Aby ale nebezpečenství ohně odvrátiti a zameziti mohli, následující naučení zachovávati povinni budou, a to:

1. každodenně na nebezpečná místa dohlédnouti

2. přílišný oheň, obzvláště nočního času netrpěti

3. na ohništích a v kamnech žádné suché dříví nenechávati

4. jedna nebo více nádob naplněna vodou býti má

5. na podstřeší a do maštale s hořícími dračkami, svícemi nebo fakulemi choditi se nepřipouští

6. popel na nejistá místa sypati se důtklivě zapovídá

7. komíny mají dobře zaopatřené býti, aby žádné jiskry projíti nemohly

8. dílny, kde se pracuje s ohněm klenutým stropem zaopatřeny musí býti

9. hospodáři ani řezníci s otevřených ohněm po chlévě nesmí choditi

10. při velkém větru každý držitel domu musí před dům vědra vody připravit

11. každý, kdo koně chová, má je v případě ohně pod pokutou ku pomoci odeslati

12. chytlavé věci v domě nemíti

                                                                               Marie Terezie - císařovna