Sbor dobrovolných hasičů Vyskytná

Sbor dobrovolných hasičů Vyskytná
1883–2023, 140 let

Hasičský sbor Vyskytná byl založen roku 1883 tehdejším starostou obce Hynkem Matějkou, pekařem č.p. 24. Podnětem byl snad požár v roce 1879, kdy v obci vyhořelo 14 stavení. Založení sboru se setkalo s všeobecným souhlasem místních občanů, během roku měl sbor 33 členů činných a mnoho přispívajících. Velitelem byl zvolen Hynek Matějka. Obec zakoupila čtyřkolovou stříkačku s příslušenstvím i výzbroj pro členy sboru.

Sbor dobrovolných hasičů má nyní 73 členů. Starostou sboru je Ing. Michal Vondrák a velitelem pan Jiří Roubíček ml. Spadáme do jednoho okrsku s SDH Branišov, SDH Sedliště, SDH Jankov a SDH Střítež pod Křemešníkem.

Jednotka požární ochrany
JPO V

Jednotkou požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.). Základním posláním jednotek PO je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp. likvidačních prací.

Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen "SDH obce") vykonávají členové na základě dobrovolnosti. Tato činnost se při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech považuje za výkon občanské povinnosti. Činnost v jednotce SDH obce při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu.

Naše zásahová jednotka je zařazena do JPO V a tvoří ji 11 činných členů našeho SDH.

JPO V

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu. Zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel do 200. Doba výjezdu z místa dislokace do 10 minut. Provádí zásahy převážně v katastru obce, v níž jsou dislokovány.

Fotogalerie