design
 


Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku
Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru.

Kde nejčastěji dochází ke vzniku požáru

Nejčastěji k požáru dochází v domácnostech a v přírodě (především v letním období). Jedná se o požáry vzniklé zejména lidskou nedbalostí, porušováním požárně bezpečnostních předpisů, nesprávnou manipulací s otevřeným ohněm, ale také požáry vzniklé dětmi.

Jaké jsou nejčastější příčiny vzniku požáru

Domácnost:
• nedbalost při vaření (zapnutý sporák bez dozoru, ponechání hořlavých materiálů v blízkosti zapnutého sporáku apod.),
• kouření a nevhodně odložené nedopalky cigaret,
• zanedbání údržby topidel a kouřovodů,
• hra dětí se zápalkami,
• nesprávná manipulace s otevřeným ohněm (při používání zábavní pyrotechniky, při svařování, svíčky ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky apod.),
• skladování hořlavých a jiných nebezpečných látek (např. benzin) na nevhodných místech a nesprávná manipulace s nimi.

Příroda:
• úder blesku,
• vypalování trávy a suchého klestí,
• rozdělávání otevřeného ohně na nesprávných místech (pod větvemi stromů, mimo vyhrazené ohniště apod.),
• odhození nedopalku v přírodě (suchá tráva, lesní porost).

Další místa:
• kouření na místech, kde je to výslovně zakázáno (např. čerpací stanice).

Jak předcházet požárům

Domácnost:
• zdroje otevřeného ohně (svíčky) nenechte hořet bez dozoru,
• domácnost vybavte hasicími přístroji a instalujte si hlásiče požáru
• nechte si pravidelně kontrolovat a čistit komíny,
• nedopalky cigaret řádně uhaste,
• zamezte dětem v přístupu ke zdrojům otevřeného ohně,
• udržujte dobrý technický stav el. spotřebičů, elektroinstalace, plynu, topidel a kouřovodů, el. rozvodů,
• dodržujte návody na používání el. spotřebičů, zábavní pyrotechniky apod.,
• el. spotřebiče nakupujte výhradně u autorizovaných prodejců,
• hořlavé, výbušné a toxické látky skladujte pouze v určitém množství a v prostorech mimo společné prostory obytných domů.

Příroda:
• rozdělávejte oheň jen na vyhrazených místech (ohniště),
• nikdy nevypalujte trávu, je to zakázáno,
• nekuřte v přírodě (zejména ne v lese) a v místech, kde je to zakázáno.

Jak se správně zachovat, jestliže doma ucítíte v noci kouř?

• chraňte si dýchací cesty pokud možno navlhčeným kusem látky (kapesník, tričko),
• pohybujte se při zemi (čistější vzduch),
• nerozsvěcujte světla (zvláště, je-li cítit plyn),
• dveře neotevírejte (nejprve vyzkoušejte hřbetem ruky, jestli nejsou dveře horké),
• pokud jsou horké, dveře neotevírejte (ve druhé místnosti může hořet), ucpěte průduchy pod dveřmi kusem látky (látku v ideálním případě navlhčete), volejte tísňovou linku 150, vyčkejte příjezdu záchranářů,
• jestliže dveře nejsou horké (pravděpodobnost, že ve druhé místnosti nehoří), jděte pro ostatní členy rodiny a společně opusťte domácnost (pomozte i osobám se sníženou pohyblivostí),
• znemožní-li Vám cestu ven oheň, zůstaňte v bezpečné místnosti, opět ucpěte průduchy látkou, pootevřete okno, vyvěste z něj kus látky, aby záchranáři věděli, kde Vás mají hledat, volejte tísňovou linku 150,
• jste-li v přízemí a brání-li Vám požár v bezpečném odchodu ven, můžete vyskočit oknem (dbejte však na svoji bezpečnost a před skokem se podívejte, zda se pod oknem nenachází např. odložené nářadí a další překážky, které by Vám mohly způsobit újmu na zdraví).

Obecné zásady

• jestliže spatříte začínající požár, je Vaší povinností jej uhasit, je-li to ve Vašich silách, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
• pokud nemůžete zamezit šíření ohně, snažte se dostat co nejdál od něj, příp. pomozte i dalším osobám a volejte linku 150,
• začínající požár uhasíte nejlépe pomocí vhodného hasicího přístroje,
• jste povinni oznámit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru každý požár, který vznikl, i když se Vám jej podařilo uhasit (linka 150).


Zdroj: http://www.firebrno.cz