design
 

Topná sezóna, lhůty čištění komínů, pravidla používání

Čištění, kontrola a revize kouřovodů, komínů a spotřebičů paliv nelze podceňovat. Nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které od 1. 1. 2011 reaguje na pokrok vědy, techniky, technologií a stavebních materiálů.

 

Cílem nařízení vlády je upravit podmínky, za nichž se provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, a to zejména stanovením způsobů a lhůt provádění čištění, kontroly a revize komína a kouřovodu, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína.

 

Každý (občan, podnikatel, firma) si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále nazývaná „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

 

Topná sezóna

 

Při samotném užívání topidel bychom neměli zapomenout na dodržování několika bezpečnostních zásad.

 

Správná instalace a údržba topidel – řiďte se návodem výrobce, který musí být připojen k výrobku. V žádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci.

 

Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím “vylepšením” nebo úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku požáru, výbuchu či jiného neštěstí.

 

Bezpečná vzdálenost - bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin. Neobsahuje-li návod použití bližší údaje, minimální vzdálenosti od hořlavých hmot najdete v příloze č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb. (např. kamna na dřevo – hlavní směr sálání min. 500 mm, krby na dřevo – hlavní směr 800 mm, ostatní směry v obou případech min. 200 mm; kamna s varnou plotnou na topnou naftu – hlavní směr min. 750 mm, ostatní směr 100 mm; topidlo na plynné palivo - hlavní směr sálání min. 500 mm, ostatní směry min. 100 mm). Tzn. jakékoliv hořlavé látky a předměty (hadr, koberce, předložky…), skladujte pokud možno co nejdále od topidel. V žádném případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty.

 

Používejte nehořlavé, izolační podložky pod a v okolí topidel a krbů (např. u krbu izolační podložka o 80 a 40 centimetrů.

 

Zabezpečte dostatečný přívod vzduchu -  u některých druhů topidel (např. u karmy) hrozí v případě nedostatečného odvětrání větrání otrava oxidem uhelnatým.

 

Používejte vhodné palivo - každé topidlo a komín je konstruováno na určitý druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu paliva na druhý, je nutná revize spalinové cesty před jejím používáním. Nepoužívejte nic, co do kamen nepatří – např. biologický odpad, umělohmotné lahve apod. Zvyšujete riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste i nebezpečí vzniku požáru.

 

Spalujte suché dříví – u vlhkého dochází k zanáší větším množstvím sazí .

 

používejte vhodné zápalné zdroje - nikdy nezapalujte pomocí vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu), vždy hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění.

 

Žhavý popel - nechte zcela vychladnout a pak uložte do nehořlavých nádob (např. kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Vyvarujte se ukládání žhavého popela do plastových popelnic, ty se totiž mohou pak žárem zdeformovat (obvykle vám zůstanou pouze kovová kolečka).

 

Pravidelné kontroly, revize - dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů, ale i kontroly a revize spalinových cest spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva.

 

Pamatujte, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený tepelný spotřebič přináší nejen spolehlivější provoz a požadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva.

 

Spalinová cesta

 

Spalinou cestou je nazýván dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. komín a kouřovod.

 

· Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu. Konkrétně to znamená například udržování celistvosti a neprodyšnosti komínového pláště, i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud možno omítnut.

 

· Kouřovod vedoucí z topidla do komínového tělesa musí být správě izolován.

 

· Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů

 

· Čištění spalinové cesty můžete provádět svépomocí u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně, jinak provádí čištění spalinové cesty odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění.

 

· Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu, lhůty vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty, lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva jsou stanoveny v příloze č. 1 nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

 

· Bezpečná vzdálenost platí také pro komínové těleso, hořlavé látky např. seno, sláma musí být v půdních prostorách vzdáleny nejméně 1 metr. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně přiléhat žádné hořlavé stavební prvky (jako konstrukce rovu, stropu, obložení apod.).

 

· Pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne kominík.

 

Revize spalinové cesty

 

Revize spalinové cesty se provádí před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

 

Revizi spalinové cesty může provádět odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů nebo revizním technikem spalinových cest.

 

Dostanu nějaký „papír“ o provedení kontroly, čištění, revizi?

 

Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. vydá odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v nařízení o provedené kontrole, čištění spalinové cesty, o revizi spalinové cesty (nedílnou součástí této revizní zprávy je technická zpráva).

 

Jsou-li zjištěny nedostatky při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.

 

   V případě, že právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí, musí učinit o tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

 

Vypalování komína?

 

Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením. Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit. Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.

 

Oznamovací povinnost - vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.

 


Co dělat, když přesto začne hořet?

 

·      V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.

 

·      Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112. 

 

·      Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu.

 

·      Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

 

·      Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod energie.

 

·      I když se vám podaří oheň uhasit vlastními silami, oznamte to hasičů (povinnost ze zákona ohlásit každý vzniklý požár).

 

·      Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš majetek před požáry.

Samovznícení uhlí, briket – je to ještě možné?

 

·      Při uskladňování uhlí, briket a dalších topných látek dejte pozor na riziko samovznícení. Tyto materiály byste měli skladovat tak, aby nenavlhly nebo nebyly uskladněny v příliš velkých vrstvách (nad 1,5 m). Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá. Stěny uhelny řádně omítnuté, protože např. cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení.

 

·      Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv a vždy zvlášť novou navážku od staré.

 

·      V jeho blízkosti zamezte umístění zdrojů tepla – rozvody trubek od topení, páry nebo teplé vody.

 

·      Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty uvnitř uskladněného topiva. Pokud zjistíte, že se teplota výrazně zvýšila (za kritickou mez je považováno 65 °C), uhlí přeházejte nebo přeneste na volné místo, kde ho uskladněte do vrstvy vysoké maximálně několik desítek cm a nechte ho vychladnout.

 

·      Pozor také na manipulaci se zdroji otevřeného ohně (svíčka, cigareta, zapalovač) v blízkosti topiva.

 

·      Na samovznícení má také vliv kvalita paliva.

 

 

 

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

 

Výkon připojenéhospotřebiče

 

paliv

 

Činnost

 

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

 

Pevné

 

Kapalné

 

Plynné

 

Celoroční provoz

 

Sezónní provoz

 

 

 

 

 

do 50 kW včetně

 

Čištění spalinové cesty

 

3x

 

2x

 

3x

 

1x

 

Kontrola spalinové cesty

 

1x

 

1x

 

1x

 

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

 

1x

 

1x

 

1x

 

nad 50 kW

 

Kontrola a čištění spalinové cesty

 

2x

 

1x

 

1x

 

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

 

2x

 

1x

 

1x

 

Čištění spotřebiče paliv

 

2x

 

nejméně podle návodu výrobce

 

            Doplňující pravidla k tabulce:

 

            1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

 

            2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.

 

            3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.

 

            4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.

 

            5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.

 

            6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně5) k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.

 

            7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci6) se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.

 

            8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

 

5) § 17 zákona č. 455/1991 Sb.

 

6) § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

 


Zdroj: http://prevenceprovsechny.webnode.cz/news/topna-sezona-lhuty-cisteni-kominu-pravidla-pouzivani/