design
 

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel.

Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací.

Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

NEZAPOMEŇTE: „ ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM !

OBECNÉ ZÁSADY

· respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.),
· nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy,
· varujte ostatní ohrožené osoby ve svém okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby, · netelefonujte zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena,
· nepodceňujte vzniklou situaci,
· pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem,
· uvědomte si - největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku,
· uposlechněte pokynů pracovníků složek IZS.
Integrovaný záchranný systém je systém vazeb a koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Základní složky

· Hasičský záchranný sbor ČR.
· Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO.
· Zdravotnická záchranná služba.
· Policie ČR.

Ostatní složky

· Vyčleněné síly a prostředky Armády ČR.
· Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory.
· Ostatní záchranné sbory.
· Orgány ochrany veřejného zdraví.
· Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby.
· Zařízení civilní ochrany.
· Nevládní, neziskové, humanitární organizace, sdružení a spolky občanů, které lze využít k záchranným a likvidačním pracím, popř. poskytování humanitární pomoci, atp.


Více čtěte v podsložkách Ochrany obyvatelstva v levém menu!