design
 

Ochrana před povodněmi


Před povodní:

- Informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení.
- Připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken.
- Dále si zajistěte ucpávky kanalizace, odtoku z WC.
- Připravte si léky, dokumenty vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
- Vlastníte-li automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci.
- Připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a připravte se na evakuaci zvířat.

Při povodni:

- Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte ohrožený prostor. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
- Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou.

Po povodni:

- Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
- Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika.
- Vyčištění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.
- Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky.
- Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (ohlaste pojistnou událost pojišťovně, vyhotovte soupis škod).


Povodňový plán obce Vyskytná

Obec Vyskytná leží na levostanné pramenné části Jankovského potoka v nadmořské výšce 613 m.n.m.
Klimatické podmínky:
- průměrný počet dní se srážkami nad 1mm        110-120
- srážkový úhrn ve vegetačním období                350-400 mm
- srážkový úhrn v zimním období                        250-300 mm
- průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou    60-100
Sněhové srážky začínají v listopadu a končí v dubnu.

Vzhledem k tomu, že obec se nachází na levostranném pramenném přítoku Jankovského potoka je pravděpodobnost povodně z pohledu dlouhodobých dešťů velmi malá. Povodeň by mohla vzniknout vlivem velké intenzity dešťů na malém území (bouřka).

Činnost povodňové komise obce

1.stupeň - stav bdělosti

- předseda nebo jeho zástupce rozhodne dle situace, zda se členové povodňové komise dostaví do místa jednání komise, nebo zůstanou na telefonu.
- při oznámení možnosti extrémních srážek bude zajištěna stálá služba, která bude sledovat vývoj povětrnostní situace.
- při nebezpečí vzniku škod bude zajištěna hlídková služba, která bude sledovat situaci v v místech ohrožení.

2. stupeň - stav pohotovosti

- vyhlašuje předseda nebo jeho zástupce
- všichni členové povodňové komise se dostaví na jednací místo (OÚ)
- dle konkrétní situace se zesílí hlídková činnost v místech ohrožení

3. stupeň - stav ohrožení

- vyhlašuje předseda nebo jeho zástupce
- povodňová komise se řídí konkrétní situací v místech ohrožení a podle toho zasahuje pomocí prostředků které má k dispozici .

Stupně povodňové aktivity podle srážek 1 hod/24 hod (mm)

I. st - bdělost 30/45
II. st - pohotovost 45/60
III. st - ohrožení 55/70

I. stupeň - stav bdělosti - nastává při :
- oznámení možnosti vzniku extrémních srážek, či náhleho tání
- zdrojem sdělovací prostřed.
- oznámení o stavu pohotovosti alespoň od dvou obcí na totémž toku

II. stupeň - stav pohotovosti - nastává při:
- oznámení stavu ohrožení alespoň od dvou obcí ležících na tom témž toku
- zdrojem jsou OÜ.
- oznámení o tvorbě ledových či jiných zátarasů na vodním toku
- zdrojem může být každý občan.

III. stupeň - stav ohrožení - nastává při:
- při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území
- při dosažení kritických hodnot a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti
- při dosažení kritického limitu hladin rybníků nebo průtoků
- na základě oznámení hlídky povodňové komise obce o nebezpečí škod

Hlavní zásady ke snížení dopadů povodňových situací

- odstraňování překážek v toku ( zátarasy tvořící se v břehových porostech a propustcích)
- umožňovat co nejrychlejší odtok vody z území
- tvorba překážek vodě mimo koryta toků, zejména té která konkrétně ohrožuje nemovitosti
- odstraňování látek škodlivých vodám z dosahu vody
- evakuace osob a věcí z ohrožených nemovitostí, případně domácího zvířectva do určených prostor
- podle potřeby aktivizovat HZS,Policii, KHS, správce toků a další subjekty

Ohlašovací a dokumentační činnost

- ohlašuje se vyhlášení či odvolání II. a III. stupně povodňové komisi obci s rozšířenou působností (Pelhřimov) a povodňové komisi sousedního správního obvodu (Zachotín) Ohlašovací povinnost končí odvoláním 2. stupně povodňové aktivity.

Veškerá činnost, stejně jako všechna hlášení přijatá i odeslaná musí být dokumentována. Při povodňových situacích začíná dokumentační povinnost vyhlášením 2. stupně povodňové aktivity a končí po vypracování závěrečné zprávy o povodni. Záznamy se provádí do povodňové knihy a každý záznam musí mít předepsanou formu zprávy většího rozsahu ( jako je zpráva o vykonání povodňové prohlídky, nebo závěrečná zpráva o povodni) se zakládají v přílohové části této knihy.

Seznam členů povodňové komise obce Vyskytná:

Koch Tomáš
Valenta Jaroslav