design
 

Požár je nekontrolovatelný oheň, při kterém dochází: k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí, nebo k bezprostřednímu ohrožení osob, zvířat, materiálních hodnot nebo životního prostředí.

Vzniká obvykle buď v důsledku technické chyby, přírodního neštěstí nebo úmyslným zapálením (žhářství).

Třídy požáru

Pro účely požární ochrany se zavádí tzv. třídy požárů. Do tříd se požáry dělí především s ohledem na skupenství hořících látek.

Třída A - Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejich hoření je zpravidla provázeno žhnutím – papír, dřevo, textil.
Hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.

Třída B - Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství – benzín, nafta, barvy, dehet, tuky, parafín.
Hasicí přístroje pěnové a práškové.

Třída C - Požáry plynů – acetylen, vodík, metan, propan.
Hasicí přístroje práškové a sněhové.

Třída D - Požár lehkých alkalických kovů (hořčík, slitiny hliníku). Vzhledem k vysoké teplotě požáru vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.

Třída F - Rostlinné a živočišné tuky - speciální hasiva

Fáze požáru

Průběh požáru můžeme rozdělit na 4 fáze:
1. fáze – V první fázi dochází k rozhoření prvních hořlavých předmětů. Tato fáze trvá cca. 10 minut.
2. fáze – Proběhne při ní prudký vzestup teploty a zvětšení plochy požářiště.
3. fáze – Probíhá konstantní hoření, požár se již nešíří, protože jsou požárem zasaženy veškeré hořlavé předměty v prostoru.
4. fáze – vlivem nedostatku hořlavého materiálu se snižuje intenzita požáru.

Likvidace požárů
Likvidace požáru je úmyslné ukončení procesu hoření.

A. Drobné požáry může zlikvidovat každý sám pomocí hasicího přístroje nebo jiných vhodných pomůcek. Druh hasicího přístroje volíme podle třídy požáru. Při hašení elektrických zařízení nesmíme použít vodní nebo pěnový přístroj. Při hašení kapalin volíme přístroj, který dávkuje hasivo pod nízkým tlakem a použít hasivo, které plave ideálně pěna nebo prášek. V případě nedostupnosti hasicího přístroje lze využít jiných vhodných látek. Mohou to být sypké látky jako písek nebo hlína, tkanina, ideálně namočená ve vodě, nebo jiná vhodná dostupná věc.

B. Při požáru většího rozsahu nebo požáru ohrožujícím zdraví je potřeba přivolat jednotky požární ochrany telefonicky pomocí linky 150. Tyto jednotky disponují patřičným vybavením a členové jsou patřičně vycvičeni na likvidaci požárů. Při hlášení požáru je nutné nahlásit místo a rozsah požáru. Před příjezdem jednotek je vhodné připravit prostor pro příjezd jednotek a manipulaci s náčiním.

Zdroj:  http://chemie-kvarta.wz.cz/pozary.html
obrazek2307pomocny