design
 

Ovzduší, topná sezóna a my

Podle ustanovení §415 Občanského zákoníku je každý povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí.

K znečištění ovzduší dochází emisemi oxidu siřičitého, oxidů dusíku a oxidů uhlíku. Část oxidu siřičitého pochází z přírodních zdrojů, větší část však vytváří svojí činností člověk.
Jedná se hlavně o lokální topení, průmysl, energetiku a silniční dopravu.

Znečištěné ovzduší ovlivňuje přímo či nepřímo všechny složky životního prostředí – atmosféru, vodu, půdu i celé ekosystémy. Znečištěné ovzduší nezná hranice mezi státy, mořem a pevninou ani světadíly.

Pokud topíte dřevem nebo uhlím, topte správně. Dřevo musí být co nejlépe vysušené, jinak vznikají škodlivé zplodiny i u tak ekologického topiva, jakým dřevo jistě je. Uhlí spalujte v dobře roztopeném kotli za vysoké teploty. Proto příliš „neškrťte“ přívod vzduchu. Při správném spalování se bude z komínu kouřit jen minimálně.

Nikdy nespalujte v kamnech plasty, pneumatiky, polystyren, staré koberce, boty a jiný odpad. Spalováním vyprodukujete nebezpečné látky – dioxiny, které jsou pro zdraví velmi škodlivé a nebezpečné. Tento „koktejl“ dýcháte nejen Vy a Váš soused, ale i Vaše děti.
Spálením se odpadů nezbavíte. Jen je z podoby, kdy je lze uklidit, vypustíte do ovzduší, odkud už se nedá „uklidit nic“ a škodí v širokém okolí i Vám.

Vypouštění škodlivých emisí do ovzduší snížíte nejen správným topením, ale i šetrným využitím energie v domácnostech. Vliv působení škodlivin z ovzduší na zdraví lidí lze jen velmi těžko oddělit od působení dalších faktorů života ovlivňujících zdraví lidí. Tento účinek závisí na koncentracích a době expozice každého jedince, bývá dlouhodobý a nelze stanovit prvotní příčinu kvůli současnému působení vlivů různého druhu.

K přímým důsledkům emisí patří podráždění očních sliznic, poškození horních cest dýchacích a různá alergická onemocnění. Obecně škodliviny v ovzduší zvyšují zatížení organismu, které u oslabených lidí (nemocných, starých nebo dětí) může vést k vážným zdravotním potížím a při situacích s vysokými koncentracemi až k smrti.

Obecní úřad může kontrolovat dodržování přípustné tmavosti kouře a přípustné míry obtěžování zápachem. V případě provozování malých spalovacích zdrojů občanů se lze obrátit se žádostí o radu nebo oznámit porušení zákona na místně příslušném obecním úřadu podle místa umístění zdroje, stížnost musí být konkrétní – od kdy do kdy, kde, lépe s fotodokumentací (kouř), pach – od kdy do kdy, co připomínal.

Za porušení zákona o ochraně ovzduší nebo obecně závazné vyhlášky obce, za spalování jiných materiálů než určených paliv výrobcem spalovacího zdroje lze udělit občanovi pokutu v přestupkovém řízení.

autor : Ivo Kornatovský,
http://www.envic.cz/informacni-materialy/kvalita-ovzdusi/ovzdusi-topna-sezona-a-my.htm


 

cheap jerseys