design
 

SDH Vyskytná zařazen do JPO V

Jednotkou požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.).

Základním posláním jednotek PO je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp. likvidačních prací.

Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen "SDH obce") vykonávají členové na základě dobrovolnosti. Tato činnost se při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech považuje za výkon občanské povinnosti. Činnost v jednotce SDH obce při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu. 

Naše zásahová jednotka je zařazena do JPO V a tvoří ji 11 činných členů našeho SDH.

Kategorie jednotek požární ochrany

Jednotky požární ochrany se pro účely plošného pokrytí dělí následujících šesti kategorií.  SDH Vyskytná spadá do kategorie JPO V.

JPO I

Jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci.
Poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti.
V místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce.
Doba výjezdu z místa dislokace do 2 minut.
Provádí zásahy i mimo katastrální území obce, v níž jsou dislokovány.

JPO II

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000.
Doba výjezdu z místa dislokace do 5 minut.
Dělí se dále do dvou podkategorií: JPO II/1 a JPO II/2.
V prvním případě zabezpečuje jednotka výjezd jednoho družstva o zmenšeném početním stavu, ve druhém případě zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu.
Provádí zásahy i mimo katastrální území obce, v níž jsou dislokovány.

JPO III

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000.
Doba výjezdu z místa dislokace do 10 minut.
Dělí se dále do dvou podkategorií: JPO III/1 a JPO III/2.
V prvním případě zabezpečuje jednotka výjezd jednoho družstva o zmenšeném početním stavu, ve druhém případě zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu.
Provádí zásahy i mimo katastrální území obce, v níž jsou dislokovány.

JPO IV

Jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou.
Poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody.
Provádí zásahy převážně v areálu podniku, v němž jsou dislokovány.

JPO V

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu.
Zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel do 200.
Doba výjezdu z místa dislokace do 10 minut.
Provádí zásahy převážně v katastru obce, v níž jsou dislokovány.

JPO VI

Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou.
Poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody.
Provádí zásahy převážně v areálu podniku, v němž jsou dislokovány.

Nezařazené

Jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí.
Nezařazená jednotka sboru dobrovolných hasičů obce má základní početní stav jako jednotka kategorie JPO V. Nezařazené jednotky PO se zpravidla zařazují do druhého a vyššího stupně poplachu v poplachových plánech.

Druhy jednotek požární ochrany

Dle zřizovatele jednotky PO a vztahu osob, vykonávajících činnost v těchto jednotkách, ke zřizovateli jednotky PO se jednotky PO dělí na:

jednotky hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje), které jsou součástí hasičských záchranných sborů krajů a jsou zřizovány státem. V těchto jednotkách vykonávají činnost příslušníci hasičského záchranného sboru kraje jako své povolání ve služebním poměru,

jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (SDH obce), které zřizuje obec, resp. město, a činnost v těchto jednotkách vykonávají členové jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na základě dobrovolnosti, příp. někteří členové mohou vykonávat činnost v pracovním poměru k obci nebo hasičskému záchrannému sboru kraje,

jednotky hasičského záchranného sboru podniku (HZS podniku), zřizované právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob jako své povolání v pracovním poměru,

jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku (SDH podniku), zřizované právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob na základě dobrovolnosti.

Na každý druh jednotky PO jsou stanoveny odlišné nároky z hlediska jejich operační hodnoty, dané dobou výjezdu od nahlášení mimořádné události a maximální dobou dojezdu na místo zásahu, a odlišné nároky na osoby, vykonávající činnost v těchto jednotkách, z hlediska odborné, fyzické, zdravotní a psychické způsobilosti.

Více čtěte v podsouborech nebo na http://www.hzscr.cz/organizacni-slozky-hzs-kraje-vysocina-menu-jednotky-pozarni-ochrany.aspx