design
 

Hasičské desatero
1) Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
 
2) Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
 
3) Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
 
4) Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
 
5) Bratry a sestry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
 
6) Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
 
7) Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičského dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
 
8) Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
 
9) Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
 
10) Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem !!!
 
Hasičské desatero podruhé
 
1) V jedno mocné heslo spojenými silami věřit budeš, neboťjím podmíněn jest zdar spolku a cnosti.
 
2) Nebudeš nositi jméno hasič a odznaky hasičské nadarmo, ale činy svými jim k větší cti a vážnosti pomáhati budeš.
 
3) Pomni, abys cvičení pilně navštěvoval a tak schopnost svou znovu nabyl k vykonání těžké povinnosti, kterou jsi z nezištné lásky k bližnímu a pro záchranu národního majetku dobrovolně za svou přijal.
 
4) Cti dobrý mrav a kázeň spolku, tím docílí se dlouhodobé a blahodárné působení.
 
5) Nezabíjej zdraví a čas zahálkou nebo malichernostmi, ale čítej dobré spisy o hasičství, abys v oboru tom se zdokonalil.
 
6) Nesmícháš náčiní a přístrojů hasičských v nepořádnou hromadu, uložíš na pravé místo, aby vše bylo stále po ruce a v pořádku.
 
7) Neokrádej se pohodlností a liknavostí o zásluhy, jež můžeš nabýti včasným přispěcháním k ohni a zachráníš nejen majetku, ale i životů lidských.
 
8) Nepromluvíš slova handlivého o bratru či sestře svým, ale bratrsky je poučíš, nebo šetrně pokáráš, kdy toho zasluhovati bude.
 
9) Nepožádáš hodnosti ve spolku, která právem náleží sestře či bratru staršímu, způsobilejšímu a zasloužilejšímu.
 
10) Aniž požádáš kdy odměny od bližního svého za službu, kterou jsi mu hájením majetku prokázal, ani peněz, ani nábytku, ani šatstva, ani vola, ani osla, což jeho jest....